LTP tegevustoetus

Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide riiklik tegevustoetuse programm

Alates 1. septembrist 2021 muutus kollektiivide toetusprogrammi menetlemise keskkond, uueks asukohaks on Kultuuriministeeriumi Toetuste Menetlemise Infosüsteem. Toetusprogrammi hakkas reguleerima kultuuriministri määrus. Laienenud on uue määrusega kulude abikõlbulikkuse kriteeriumid ja ka toetuse taotlemise ja aruandluse esitamise ajavahemikud. Oluliseks uuenduseks on seoses uue Toetuste Menetlemise Infosüsteemiga toetust taotleva organisatsioonile kasutajakonto loomine, mille peab algatama organisatsiooni allkirjaõiguslik isik. Teiseks juhime tähelepanu, et taotlust ja aruannet saab esitada vaid asutuse allkirjaõiguslik isik, kui ta ei volita teisi isikuid enda eest toiminguid teostama. Volituste andmist keskkonnas õiguste saamiseks kirjeldame ja juhendame lisaks allolevas juhendmaterjalis.

2022/23 toetuse kasutus ja aruandlus toimub määruse 2021. aastal versiooni alusel, mille leiate siit: määruse eelmine versioon ja seletuskiri siit 

TÄHELEPANU! Uueks taotlusperioodiks 2023/24 hooajaks taotlemisel tuleb tugineda muutunud määruse tingimustele, mille leiate siit: määruse viimane versioon ja uus seletuskiri siit

TOETUSE EESMÄRK

Toetuse andmise eesmärk on tagada UNESCO vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja kantud laulu- ja tantsupidude traditsiooni kestmine ja arendada laulu- ja tantsupeo liikumises osalevate kollektiivide tegevust kvalifitseeritud juhendaja ja püsiva organisatsiooni toetamise kaudu. Toetuse andmise tulemusena tegutsevad laulu- ja tantsupeo liikumises osalevad kollektiivid pidevalt ja jätkusuutlikult kvalifitseeritud juhendaja eestvedamisel, neil on väljundeid oma valdkonnas, võimalus arendada oma kollektiivi kunstiliselt kõrgetasemeliste tegevuste kaudu ning võimekus osalemaks laulu- ja tantsupeoprotsessis. Lisaks on tagatud UNESCO vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja kantud laulu- ja tantsupeo traditsiooni säilimine ajast aega.

Laulu- ja tantsupeoliikumises osalevate kollektiivide tegevustoetuse määruse rakendamise eest vastutab Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus.

Taotlusvoori eelarve 2023/24 hoojaks on 1 000 000 eurot. Taotletava toetuse summa suurus sõltub taotlusvooru esitatud ja nõuetele vastavaks tunnistatud taotluste ja taotlejate arvust.

Alates 1. septembrist kuni 30. septembrini on Kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteem (TMS) avatud laulu- ja tantsupeo toetuse aruandluseks eelmise hooaja toetuse kasutamise eest. Samas toimub ka uuenenud tingimustel toetuse taotlemine uueks, 2023/24, hooajaks. 

Aruandlus, hooaeg 2022/23
Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse muusikatoimetaja Ave Sopp rõhutab, et kõige olulisem mida tähele panna on see, et lõppeva hooaja toetuse aruandlus vastaks nendele nõuetele, mis kehtisid toetuse taotlemise hetkel. „Ehk et 2022/23 toetusprogrammi tingimustes on täpselt ära määratletud nii abikõlblikud kui mitteabikõlblikud kulud ning tingimused. Näiteks tasub meeles pidada, et aruanne peab sisaldama ülevaadet repertuaari ja tegevuste kohta, alus- ja kuludokumentide andmeid ning viiteid tellitud teoste või avaliku esinemise  kohta (kuupäevaliselt), kui nende kulude katmiseks on kasutatud tegevustoetust,“ loetleb Sopp. Avaliku esinemise kulude all on mõeldud avaliku esinemise ruumi renti ja/või transpordikulu.

Uue hooaja toetusprogramm 2023/24
Toetusprogrammi eelmisel taotlusperioodil ilmnenud kitsaskohtade leevendamiseks on Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus koostöös Eesti Kooriühingu, Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi ja Kultuuriministeeriumiga määrust saabuvaks hooajaks muutnud ja täiendanud. Kõige olulisema muutusena toob Ave Sopp esile tõsiasja, et kollektiivitoetuse kasutamine on nüüdsest oluliselt vabam ning toetust on võimalik kasutada senisest mitmekülgsemalt kollektiivi järjepideva tegevuse toetamiseks. Samas rõhutab Sopp, et tingimustes on kirjas siiski ka mitmed mitteabikõlblikud kulud, mis valdavalt on seotud püsikuludega.

Teine oluline muudatus taotlemisel puudutab riigiasutuste või KOV üksuste kollektiive. Nimelt tuleb sellest taotlusvoorust alates lisada taotlusele ka kollektiivi juhi poolt digitaalallkirjaga kinnitatud kollektiivi hooajaplaan. „Nõue on tingitud sellest, et eriti vabama rahakasutuse valguses oleks kollektiivid teadlikud taotlemisest ning soovitavalt lepitaks juba taotlemise hetkel kokku plaanitav raha kasutus,“ selgitab Ave Sopp.

2023/2024 hooajaks saavad toetust taotleda kõik täiskasvanute kollektiivid, kes osalesid 2019 ja noorte kollektiivid, kes osalesid 2023. aasta peol (v.a võimlejad). Samuti kõik täiskasvanute- ning noorte kollektiivid (vastava liigi olemasolul), kes soovivad osa võtta ning registreerivad end 2025. aasta peole. Sellest taotlusvoorust saavad toetust taotleda peo rekvisiitide ja kostüümide kulude katteks ka võimlemisrühmad, kes soovivad osa võtta 2025. aasta peost. Täpsema info toetusprogrammi taotlemise ja tingimuste kohta leiate veebilehelt aadressiga https://sa.laulupidu.ee/toetusprogramm/

Laulu- ja tantsupeoliikumises osalevate kollektiivide tegevustoetuse määruse rakendamise eest vastutab Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus.

Toetuse andmise eesmärk on tagada UNESCO vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja kantud laulu- ja tantsupidude traditsiooni kestmine ja arendada laulu- ja tantsupeo liikumises osalevate kollektiivide tegevust kvalifitseeritud juhendaja ja püsiva organisatsiooni toetamise kaudu.

Juhime ka tähelepanu, et käesolev kollektiivide toetusprogramm ja Eesti Rahvakultuuri Keskuse poolt hallatav laulu- ja tantsupeo kollektiivide juhendajate tööjõukulude toetusmeede, on kaks eraldi toetusmeedet, millest on võimalik toetust taotleda.