Põhikiri

EESTI KOORIÜHINGU PÕHIKIRI

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Eesti Kooriühing (edaspidi KÜ) on koori- ja puhkpillimuusika harrastajate vabatahtlike ühenduste – seltside, liitude ja sektsioonide liit (keskliit). KÜ on 1921. aastal asutatud Eesti Lauljate Liidu õigusjärglane, taastatud novembrikuus 1993. a. KÜ on rahvusvaheliste organisatsioonide: Euroopa Kooriassotsiatsiooni Europa Cantat ja Rahvusvahelise Koorimuusika Föderatsiooni (IFCM) liige.

1.2. KÜ on mittetulundusühing, mis tegutseb avalikes huvides, heategevuslikul printsiibil, oma liikmete omavalitsuse alusel koori- ja puhkpillimuusika harrastuse edendamise eesmärgil. KÜ eesmärk ei ole oma liikmetele ainelise tulu saamine ja jaotamine. KÜ kasutab oma tulusid üksnes ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

1.3. KÜ juhindub oma tegevuses mittetulundusühingute seadusest, muudest õigusaktidest, käesolevast põhikirjast ja oma kinnitatud arengukavast.

1.4. KÜ on juriidiline isik. KÜ-l on oma nimega pitsat ja sümboolika. KÜ juhatuse asukohaks on Tallinn. Postiaadress Roosikrantsi 13, 10119.

2. KÜ EESMÄRK JA ÜLESANDED

2.1. KÜ tegevuse eesmärgiks on ühendada lauljaid ja muusikuid eesti koori- ja puhkpillimuusika edendamiseks ja rahvusliku ühistunde kasvatamiseks, rahvusvaheliste suhete laiendamiseks ning süvendamiseks.

2.2. Oma eesmärgi saavutamiseks KÜ:

2.2.1. arendab suhtlemist kooride ja orkestrite vahel, neid ühendavate seltside, liitude ja sektsioonide vahel, korraldades vastastikust läbikäimist ja ühiseid ettevõtmisi;

2.2.2. propageerib koori- ja orkestrimuusikat (puhkpillimuusikat) nii Eestis kui ka välismaal, võtab osa rahvusvahelisest muusikaelust, suhtleb omataoliste organisatsioonidega välismaal, vahendab koori- ja puhkpillimuusika alast informatsiooni;

2.2.3. osaleb üldlaulupidude ja ülemaaliste noorte laulupidude ettevalmistamises ning läbiviimises;

2.2.4. teeb koostööd loominguliste liitude, haridus- ja kultuuriasutuste ning teiste asjasthuvitatud institutsioonidega;

2.2.5. korraldab kontserte, konkursse, festivale jms.;

2.2.6. organiseerib kursusi, seminare, korraldab loomingulisi komandeeringuid jms.;

2.2.7. vahendab kooridele ja puhkpilliorkestritele ühingu käsutuses olevat noodimaterjali ning repertuaarialast informatsiooni.

2.2.8. üldistab koori- ning puhkpillimuusika olukorda, arengutendentse ja probleeme, teeb sellest tulenevaid järeldusi ning vajaduse korral esitab riigist sõltuvates küsimustes ettepanekuid EV Kultuuriministeeriumile, EV Haridus- ja Teadusministeeriumile ja EV Riigikogu kultuurikomisjonile;

2.2.9. annab välja stipendiume.

3. KÜ LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. KÜ liikmeks võivad olla:

3.1.1. kooride ja puhkpilliorkestrite ühendused – Eesti Meestelaulu Selts, Eesti Naislaulu Selts, Eesti Segakooride Liit, Eesti Muusikaõpetajate Liit, Kammerkooride Liit, Eesti Koorijuhtide Liit, Eesti Puhkpillimuusika Ühing, koolikooride sektsioon jt.

Eesti Kooriühingu kui katusorganisatsiooni suhted iga alaliiduga määratakse kindlaks Eesti Kooriühingu ja vastava alaliidu koostöölepinguga.

3.1.2. koorid;

3.1.3. üksikliikmed – asjasthuvitatud füüsilised isikud;

KÜ-ga liitunud kooride ja orkestrite ühenduste liikmed (füüsilised isikud) on automaatselt KÜ liikmed;

3.1.4. välisriikides tegutsevad eesti koorid ja orkestrid;

3.1.5. auliikmed – füüsilised isikud, koorid ja orkestrid, keda valitakse eriliste teenete eest.

3.2. Liikmeid võtab vastu KÜ juhatus alaliidu (-seltsi), koori, puhkpilliorkestri või üksikliikme avalduse alusel.

3.3. KÜ üksikliikmed ja koorid (kes on astunud otse, ilma alaliidu vahenduseta KÜ liikmeks) – KÜ liikmed maksavad iga-aastast liikmemaksu. Liiget, kes ei ole mõjuva põhjuseta tasunud KÜ volikogu poolt määratud tähtajaks liikmemaksu või oma lauljate arvu ebaõige esitamise tõttu on vähem maksnud, ja ei reageeri juhatuse sellekohasele märgukirjale, arvatakse juhatuse otsusega KÜ-st välja. KÜ-st väljaarvatud liikmetele liikmemaksu ei tagastata.

3.4. KÜ liikmel on õigus:

3.4.1. võtta osa KÜ tegevusest vastavalt käesolevas põhikirjas nimetatud eesmärkidele ja ülesannetele;

3.4.2. olla valitud KÜ juhtorganitesse või võtta osa KÜ juhtimisest oma volitatud esindajate kaudu;

3.4.3. esitada ettepanekuid KÜ tegevuse kohta ja arupärimisi KÜ-d puudutavates küsimustes ning saada neile vastused seaduses sätestatud korras;

3.4.4. kanda KÜ rinnamärki;

3.4.5. KÜ-st välja astuda igal ajal, olles KÜ juhatusele kirjalikult ette teatanud.

3.5. KÜ liige on kohustatud:

3.5.1. täitma käesoleva põhikirja nõudeid;

3.5.2. täitma KÜ volikogu ja juhatuse otsuseid;

3.5.3. aitama kaasa KÜ eesmärkide ja ülesannete elluviimisele;

3.5.4. tasuma iga-aastast liikmemaksu määratud tähtajaks;

3.5.5. andma vajaduse korral informatsiooni KÜ juhtimisorganitele oma tegevuse kohta.

4. KÜ STRUKTUUR JA JUHTIMISORGANID

4.1. KÜ kõrgemaks organiks on liikmete üldkoosolek, mille ülesandeid käesoleva põhikirja kohaselt täidab volinike koosolek.

4.2. KÜ juhtorganid on:

4.2.1. juhatus

4.2.2. alaliitude (-seltside, -sektsioonide) esimeeste nõukogu

4.2.3. alaliitude (-seltside, -sektsioonide) muusikatoimkondade esimeeste nõukogu

4.3. KÜ volinike koosoleku pädevusse kuulub:

4.3.1. KÜ põhikirja vastuvõtmine ja selles muudatuste tegemine;

4.3.2. KÜ esimehe ja revisjonikomisjoni valimine ja juhatuse koosseisu kinnitamine. KÜ esimees ja revisjonikomisjon valitakse kaheks aastaks;

4.3.3. KÜ tegevuse põhisuundade määramine;

4.3.4. KÜ juhatuse ja revisjonikomisjoni aruannete ärakuulamine ja kinnitamine;

4.3.5. liikmemaksu suuruse ja maksmise tähtaja kindlaksmääramine;

4.3.6. KÜ-le kinnisvara ja registrisse kandmisele kuuluva vallasvara omandamise, võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine, nende tehingute tingimuste määramine ja juhatusele volituse andmine nende tehingute tegemiseks;

4.3.7. KÜ auliikmete valimine;

4.3.8. KÜ reorganiseerimise või tegevuse lõpetamise otsustamine.

4.4. Volinike koosolek koosneb KÜ liikmesorganisatsioonide ja KÜ üksikliikmete volinikest. Volinike valimise korra ja esindusnormi määrab juhatus. Iga volinik peab olema varustatud kirjaliku volitusega.

4.5. Volinike korraline koosolek toimub igal aastal. Koosoleku aja ja koha määrab kindlaks KÜ juhatus. Kutsed volinike koosolekule ühes päevakorraga, koosoleku aja ja koha nimetamisega saadab juhatus KÜ liikmesorganisatsioonidele kätte vähemalt 30 päeva enne koosolekut. Volinike koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt pooled valitud volinikest. Hääletamise korra määrab kindlaks koosolek. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. KÜ põhikirja muutmise ja täiendamise, KÜ reorganiseerimise või tegevuse lõpetamise küsimuste otsustamisel peab koosolekul osalema vähemalt 3/4 volinikest ja nimetatud küsimused otsustatakse, kui poolt on vähemalt 2/3 kohalolnud volinikest.

4.6. Volinike erakorraline koosolek kutsutakse kokku juhatuse otsusega või vähemalt 1/2 KÜ liikmesorganisatsioonide kirjalikul nõudmisel. Nõue peab sisaldama volinike koosolekul arutamisele tulevaid küsimusi. Erakorraline koosolek tuleb kokku hiljemalt 30 päeva jooksul pärast nõude esitamist. Erakorralise koosoleku koht, aeg ja päevakord teatatakse vähemalt 15 päeva enne selle toimumist.

4.7. KÜ juhatus on vähemalt 5-liikmeline. Juhatus määratakse kaheks aastaks. Juhatus esindab ja kannab vastutust KÜ tegevuse eest. Juhatuse esimeheks on KÜ esimees. Juhatuse koosseisu kuuluvad KÜ alaliitude (-seltside, -sektsioonide) esimeeste nõukogu esimees ja KÜ alaliitude (-seltside, -sektsioonide) muusikatoimkondade esimeeste nõukogu esimees. KÜ esimees esitab KÜ volinike koosolekule kinnitamiseks juhatuse ülejäänud liikmed. Juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt üks kord kvartalis.

4.8. KÜ juhatuse ülesandeks on:

4.8.1. volikogu otsuste täitmine ja viimasele aruandmine;

4.8.2. eelarvete, tegevuskavade vastuvõtmine ja aruannete koostamine;

4.8.3. KÜ varanduse haldamine;

4.8.4. KÜ finantsmajandusliku tegevuse korraldamine;

4.8.5. KÜ liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine;

4.8.6. laekunud kaebuste lahendamine;

4.8.7. KÜ-d puudutavate muude küsimuste lahendamine, mida põhikirjaga pole tehtud ülesandeks teistele KÜ organitele. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.

4.9. KÜ igapäevaste ülesannete täitmiseks moodustab juhatus büroo palgalistest töötajatest, määrates kindlaks nende arvu ja isikulise koosseisu ning korraldab töölepingute sõlmimise.

4.10. KÜ esimehel on õigus:

4.10.1. esindada KÜ-d ise või anda volitusi KÜ esindamiseks ilma erivolitusteta volikogult või juhatuselt;

4.10.2. avada ja sulgeda arveid ja erikontosid krediidiasutustes ning sooritada finantsoperatsioone aastaeelarve ja juhatuse otsuse alusel.

4.10.3. täpsustada KÜ juhtimisorganite – KÜ juhatuse, KÜ alaliitude (-seltside, ja -sektsioonide) esimeeste nõukogu ning KÜ alaliitude (-seltside, ja -sektsioonide) muusikatoimkondade esimeeste nõukogu vahelist tööjaotust.

4.11. Koostöö- ja juhtimisfunktsioonide otstarbeka korraldamise eesmärgil moodustatakse lisaks juhatusele KÜ alaliitude (-seltside, -sektsioonide) esimeeste nõukogu (lühidalt KÜ alaliitude nõukogu) ning KÜ alaliitude (-seltside, -sektsioonide) muusikatoimkondade esimeeste nõukogu (lühidalt KÜ muusikanõukogu). KÜ esimees kuulub mõlema nõukogu koosseisu. Kummagi nõukogu liikmed valivad endi seast nõukogu esimehe. KÜ muusikanõukogul on õigus kutsuda kooskõlastatult KÜ juhatusega täiendavalt oma koosseisu koori- ja puhkpillimuusika spetsialiste. Nõukogude koosolekud toimuvad vähemalt kaks korda aastas.

4.12. KÜ alaliitude (-seltside, -sektsioonide) esimeeste nõukogu (KÜ alaliitude nõukogu) ülesandeks on KÜ ja alaliitude (-seltside, -sektsioonide) tegevuse kooskõlastamine strateegilistes küsimustes, samuti ühise põhiürituste aasta- ja perspektiivplaani koostamine;

4.13. KÜ alaliitude (-seltside, -sektsioonide) muusikatoimkondade esimeeste nõukogu (KÜ muusikanõukogu):

4.13.1. osaleb üldlaulupeo ja ülemaalise noorte laulupeo ideekavandi konkursi korraldamises, kiidab heaks konkreetse peo kunstilise kontseptsiooni ja peo kunstilise toimkonna koosseisu ning kinnitab peo üldjuhtide ja dirigentide nimekirja;

4.13.2. suunab koori- ja orkestrijuhtide vabariiklike kollektiivide (EKN, KüKK, VOP) tegevust;

4.13.3. analüüsib kooride ja orkestrite repertuaari olukorda, töötab välja ettepanekud uute teoste saamiseks ning noodikirjanduse levitamiseks.

4.14. Sektsioon on KÜ struktuuriüksus, mis ühendab konkreetset liiki kollektiive, kollektiivi juhte vms. Sektsioonil puudub oma põhikiri ning juriidilise isiku staatus. Sektsioon tegutseb KÜ juhatuse poolt kinnitatud kodukorra alusel. Sektsiooni tegevust juhib sektsiooni juhatus. Sektsiooni juhatuse esimees kuulub KÜ alaliitude (-seltside, -sektsioonide) esimeeste nõukogu koosseisu, tema muusikatoimkonna esimees aga KÜ alaliitude (-seltside, -sektsioonide) muusikatoimkondade esimeeste nõukogu koosseisu.

4.15. KÜ juhtivorganite asjaajamist kontrollib ja raamatupidamist revideerib volinike koosoleku poolt valitud revisjonikomisjon.

5. KÜ VARA JA MAJANDAMINE

5. KÜ vara tekib liikmemaksudest, varalistest annetustest ja eraldistest, kinnisvara haldamisest, tasuliste ürituste korraldamisest ning oma väljaannete kirjastamisest ja levitamisest saadud tuludest ning muudest laekumistest. KÜ vara käsutab ja kasutamist korraldab juhatus.

5.1. Majandustegevuse arendamiseks on KÜ-l õigus:

5.1.1. omada arveldus- ja muid kontosid krediidiasutustes ja teostada finantsoperatsioone;

5.1.2. sõlmida lepinguid teiste juriidiliste isikutega ja üksikisikutega;

5.1.3. olla tööandjaks vastavalt Eesti Vabariigi töölepingu seadusele;

5.1.4. KÜ peab seaduses sätestatud korras raamatupidamise arvestust, tasub riiklikke ja kohalikke makse ning esitab maksuameti kohalikule talitusele seaduses ettenähtud aruanded.

5.2. KÜ majandusaasta on esimesest jaanuarist kuni kolmekümne esimese detsembrini (01.01.-31.12.).

6. KÜ REORGANISEERIMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

6.1. KÜ reorganiseerimise või tegevuse lõpetamise otsustab volikogu käesoleva põhikirja punktis 4.4. sätestatud korras.

6.2. KÜ reorganiseerimine ja tegevuse lõpetamine toimub seaduses sätestatud korras.

6.3. KÜ tegevuse lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud samalaadsete eesmärkidega mittetulundusühingule või sihtasutusele.

Põhikirja uus redaktsioon on kinnitatud KÜ volinike 24. märtsi 2007 koosolekul (p.p. 11)