Eesti konkursid ja festivalid

XV rahvusvaheline koorifestival “Tallinn 2017”

20/04/2017 - 23/04/2017

20.-23. aprill 2017

Tulemused

Grand Prix – Segakoor Maska (Läti) 

Lastekoorid 

I Lastekoor Vesnianka (Venemaa) 90

II ETV kontsertkoor (Eesti) 84.6

III Lastekoor Ellerhein /THK Kullo/ (Eesti) 76.8

Üle-eestiline tütarlastekoor Ilmalilled (Eesti) 73

Lastekoor Omnes (Läti) 69

Noortekoorid 

I Tallinna Muusikakeskkooli noortekoor (Eesti) 90.2 

II Elleri Tütarlastekoor (Eesti) 88.6

III Tütarlastekoor Canzone (Eesti) 84.4

Tartu neidudekoor Kurekell (Eesti) 81.2

Nais- ja meeskoorid

I Tütarlastekoor Ellerhein /THK Kullo/ (Eesti) 91.6

II Kammernaiskoor Sireen (Eesti) * 87.4

III Valgevene Riikliku Muusikaakadeemia Magiljovi osakonna üliõpilaste koor (Valgevene) 81 

Meeskoor Valkia (Soome) 80.2

TTÜ Akadeemiline Naiskoor (Eesti) 75.8

Naiskoor Pfälzische Kurrende (Saksamaa) 72.8

Karjala meeskoor (Venemaa) 72

Segakoorid

II Segakoor Maska (Läti) 88.6

III Tartu Noortekoor (Eesti) 87.6

Petrozavodski Riikliku Ülikooli Akadeemiline Koor (Venemaa) 75.2

Segakoor K.O.O.R. (Eesti) 72

Kammerkoor Limburg (Holland) 69.6

Moskva Tehnikaülikooli kammerkoor (Venemaa) 62.2

Kammerkoorid

I Tartu ülikooli kammerkoor (Eesti) 90.6

II Peeter Suure nim Peterburi Polütehnilise Ülikooli kammerkoor (Venemaa) 90

III Kammerkoor Helü (Eesti) 74.2 

Kammerkoor Värinä (Soome) 70.6

Segakoor Noorus (Eesti) 70.2

Kammerkoor Urbi et Orbi (Venemaa) 66.8

Kaasaegse muusika kategooria

I Segakoor Maska (Läti) 91

II Meeskoor Valkia (Soome) 82.6

III Valgevene Riikliku Muusikaakadeemia Magiljovi osakonna üliõpilaste koor (Valgevene) 78

Kammerkoor Värinä (Soome) 76.4 

Kammerkoor Helü (Eesti) 76.2

Rahvamuusika kategooria

I Tütarlastekoor Ellerhein /THK Kullo/ (Eesti) 93

II Segakoor Maska (Läti) 90.2

III Üle-eestiline neidudekoor Leelo (Eesti) 89.4

Via Stella noortekoor ja lastekoor (Läti) 83.8

Peeter Suure nim Peterburi Polütehnilise Ülikooli  kammerkoor (Venemaa) ** 82.8

TTÜ Akadeemiline Naiskoor (Eesti) 81.8 

Kammerkoor Limburg (Holland) 64.6

Segakoor Rõõmusõõm (Eesti) 56.6

Eripreemiad
Valgevene Riikliku Muusikaakadeemia Magiljovi osakonna üliõpilaste koor – eripreemia kaasaegse muusika kategooria kohustusliku loo Pärt Uusbergi „Masks“ parima esituse eest.

* 1 punkti võrra vähendatud lubatust pikema kava tõttu
** 1 punkti võrra vähendatud lubatust lühema kava tõttu

Festivali kunstiline juht on Triin Koch

Žürii:
Tone Bianca Dahl (Norra) 
Basilio Astulez Duque (Baskimaa/Hispaania) 
Georg Grün (Saksamaa) 
Heli Jürgenson (Eesti)
Ko Matsushita (Jaapan)

Festivali korraldab Eesti Kooriühing. 

FESTIVALIL OSALEVAD KOORID

AJAKAVA

Konkursi juhend

1. Konkurss on avatud amatöörkooridele kõigis kooriliikides (sega-, kammer-, nais-, mees-, laste- ja noortekoorid).

2. Konkurss toimub järgmistes kategooriates:
• Segakoorid (vähemalt 30 lauljat)
• Kammerkoorid (16 – 32 lauljat)
• Naiskoorid (vähemalt 16 lauljat)
• Meeskoorid (vähemalt 16 lauljat)
• Lastekoorid (vähemalt 16 lauljat, sündinud pärast 20.04.2000. Kuni 10 % lauljaid võivad olla vanemad, kuid mitte vanemad kui 18.)
• Noortekoorid (vähemalt 16 lauljat, sündinud peale 20.04.1996. Kuni 10 % lauljaid võivad olla vanemad, kuid mitte vanemad kui 25.)
• Kaasaegne muusika (komponeeritud pärast 1980. aastat), vähemalt 16 lauljat
• Rahvamuusika (vähemalt 16 lauljat)

3. Kategooria avatakse vähemalt kolme koori valimise korral sellesse kategooriasse.

4. Koor võib võistelda ühes kuni kolmes kategoorias, kui vastava taotluse kinnitab festivali kunstinõukogu.

5. Koori esinemisaeg igas kategoorias peab olema 10 – 12 minutit.

6. Sega-, kammer-, nais- ja meeskooride kategoorias tuleb konkursil esitada:
– Kohustuslik laul
– Oma maa helilooja teos
– Romatismiajastu teos, loodud vahemikus 1820 – 1910
– Vabalt valitud teos(ed)
Vähemalt üks laul kavas peab olema a cappella. Kindla helikõrguseta instrumente võib kasutada rohkem kui ühes laulus. Ainult üks laul kavas võib olla kindla helikõrgusega instrumendi saatega (klaver, orel vms).

7. Noorte- ja lastekooridel tuleb konkursil esitada:
– Oma maa helilooja teos, kirjutatud pärast 1980. aastat
– Vabalt valitud teos(ed)
Vähemalt üks laul kavas peab olema a cappella. Kindla helikõrguseta instrumente võib kasutada rohkem kui ühes laulus. Ainult üks laul kavas võib olla kindla helikõrgusega instrumendi saatega (klaver, orel vms).
Noorte- ja lastekooridel peab konkursil kaasas olema pildiga isikutunnistus, mida kontrollitakse enne lavale minekut.

8. Kaasaegse muusika kategoorias tuleb esitada:
– Kohustuslik laul
– Vabalt valitud teosed komponeeritud pärast 1980. aastat.
9. Rahvamuusikakategoorias tuleb esitada rahvalauluseadeid, millest vähemalt üks peab olema a cappella ning vähemalt üks pärinema koori asukohamaalt.

10. Konkursisaalis on kasutada klaver ja orel, teiste saateinstrumentide kasutamisest palume teatada kava esitamisel.

11. Festivali korraldajatel on õigus kasutada konkursi raadio– ja TV-salvestusi nende eest esinejatele honorari maksmata.

12. Kõik voorud on avatud publikule.

13. Vajadusel on korraldajal õigus kategooriaid ühendada või vajaliku hulga kooride puudumisel kategooriat mitte avada.

Grand Prix

1. Grand Prix’ voorus esitab koor vabalt valitud kava, milles ei tohi esineda konkursi I voorus esitatud teoseid.

2. Koori esinemisaeg peab olema 12 – 15 minutit.

3. Grand Prix’ vooru pääsevad žürii otsuse alusel koorid, kes on saavutanud I voorus vähemalt 90 punkti 100-st, kuid mitte enam kui 6 koori.

4.Grand Prix’ kava valmistavad ette kõik konkursil osalevad koorikoosseisud. Grand Prix’ voorus osalemisest keeldumine toob kaasa koosseisu diskvalifitseerimise.

Žürii töö ja hindamise alused
1. Koore hindab rahvusvaheline viieliikmeline žürii, mille üks liige on Eestist.

2. Žürii hindab 100 punkti süsteemis interpretatsiooni, tehnilist teostust, kava valikut ja raskusastet.

3. Žürii liikmed annavad iga võistelnud koori kohta kirjalikud kommentaarid, mille koor saab hiljemalt kahe kuu jooksul peale konkurssi, koos punktitabeliga.

4. Žürii võib igas kategoorias välja anda ühe I, II ja III preemia, millele kandideerivad koorid peavad koguma vastavalt vähemalt 90, 80 ja 70 punkti 100-st. Žüriil on õigus kokkuleppel festivali korraldajaga välja anda eripreemiaid ning preemiaid ümber jagada.

5. Kui koor ületab lubatud ajalimiiti rohkem kui 30 sekundit, annab iga ületatud minut 1 miinuspunkti koori keskmisest hindest. Sama kehtib lubatust lühema programmi korral.

6. Grand Prix’ võitja valitakse lihthäälteenamusega.

7. Žürii otsus on lõplik ega kuulu vaidlustamisele.

Osavõtutingimused

Kõik konkursil osaleva koori liikmed peavad olema amtöörid, see nõue ei laiene aga dirigendile.

Iga kandideeriv koor saadab Eesti Kooriühingusse hiljemalt 15. novembriks 2016:
• lühikese annotatsiooni (1900-2600 tähemärki) koori ja dirigendi kohta
• fotod koorist ja dirigendist
• täidetud registreerimislehe
• koori hetkeseisu kajastava (salvestatud mitte enne 2015. aastat) audio- ja/või videofaili kontserdist (pikkus vähemalt 15 minutit).
• osavõtumaksu tasumist tõendava maksedokumendi koopia.
• kaasaegse muusika kategoorias osalemiseks esitatavate teoste partituurid ühes eksemplaris.
Palume annotatsiooni ja fotod saata elektrooniliselt!
Saadetud materjale (CDd, noodid) ei tagastata!

• Koor kannab ise oma reisi- ja elamiskulud.
• Iga koor maksab registreerimistasu 200 € esimese osavõtukategooria kohta ja 150 € iga järgmise osavõtukategooria kohta Eesti Kooriühingu arveldusarvele 10 0220 0252 0006 SEB Pangas. See tagastatakse juhul, kui konkursi kunstiline toimkond koori konkursile ei vali. Pangakulud tasub maksja.

• Registreerimise lõpptähtaeg on 15. november 2016 (postitamise kuupäev). Konkursi kunstiline toimkond teatab konkursile pääsenud kooride nimed hiljemalt 15. detsembril 2016.
• Iga koor esitab hiljemalt 20. märtsiks 2017 konkursil esitatavate teoste partituurid 5 eksemplaris, köidetuna esitamise järjekorras. Noote ei tagastata. Eesti Kooriühing ei vastuta noodimaterjali ehtsuse eest.
• Lisaks konkursile saab koor anda ka kontserte (kava pikkus ca 15 minutit). Palume registreerimislehel märkida, kas soovite esitada vaimulikku või ilmalikku kava.
• Laste- ja noortekooridel peab konkursil kaasas olema pildiga isikutunnistus, mida kontrollitakse enne lavale minekut.

* * *

Preemiad laste- ja noortekooride kategoorias:
I koht 1000 €
II koht 700 €
III koht 500 €

Preemiad teistes kategooriates: 
I koht 1300 €
II koht 1000 €
III koht 600 €

Grand Prix: 3000 €

Kohustuslikud teosed:

Naiskoorid
Kaj-Erik Gustafsson Ave Maria ja O Salutaris Hostia tsüklist Kolm vaimulikku laulu (SuLaSol)

Kammerkoorid
Tõnu Kõrvits Brother Fire tsüklist Canticle of the Sun (Eesti Muusika Infokeskus, www.emic.ee, emic@emic.ee)

Segakoorid 
Michael Berkeley Jubilate Deo (Banks Music Publications,
http://www.banksmusicpublications.co.uk/product/jubilate-deo-from-eight-motets/47805/338/
Tel: +44 1653 628545; Fax: +44 1653 627214, Email: info@banksmusicpublications.co.uk ) 

Meeskoorid 
Darius Milhaud Psalm 121 (Universal Edition)

Kaasaegne muusika 
koorifestivalile „Tallinn 2017” tellitud teos Pärt Uusbergilt Masks