Uudised

Algab kooride registreerimine Uma Pidole

Valmis on saanud VI Uma Pido noodivihik ja algab kooride kirjapanek Uma Pidole, mis toimub 1. juunil 2024 Põlva Intsikurmus.

Seekordse peo keskmes on mäng, mis pakub lihtsat rõõmu koos olemisest, koos laulmisest ja koos hingamisest. Üheskoos lustides ja hõisates hoiame võrokeste pärandit. Kui meie juured on sügaval, siis ei kanguta meid siit eales ükski torm ega maru. Peo kavas on nii uuemaid kooridele seatud laule ja klassikalisi koorilaule kui ka rahvalaule, rahvalikke laule ja laulumänge. Peo lavastaja on Põlvast pärit Diana Leesalu.

Registreerumine peole on avatud 1. novembrini 2023. Kaasa lööma oodatakse mudilas-, laste-, poiste-, nais-, mees- ja segakoore kõigist Lõuna-Eesti maakondadest, kel on side võru keele ja kultuuriga. Aga peole on oodatud ka koorid, kes koos lõunaeestlastega võru keelest ja meelest rõõmu tunda tahavad ning laulud ära õpivad.

Ka seekord saavad ühendkooride hulka lavale laulma tulla konnakoorid, mis pannakse kokku pere-, sõprus- või kogukondadest. Ootame registreeruma! Tingimusteks on vaid konnakoori liikmete viisipidamisoskus ning nooti tundev juhendaja.

Samuti oodatakse Umalõ Pidole registreerunud mees- ja naiskooride juurde laule õppima viisipidajaid naisi nurmelt ja mehi metsast – kõiki nurmõnaisi ja mõtsamiihi nii külast kui linnast! Koos õpitakse selgeks nais- ja meeskooride laulud ning naiste-meeste osad ühendkoorilauludes. Rohkem infot saab www.umapido.ee uudiselingilt alates 15. septembrist 2023.

Koori kirjapanekuks Umale Pidole tuleb täita registreerimisleht lingil: https://forms.gle/GzjGyJggXY4QMriS8.

Küsimuste korral aitab projektijuht Merike Tigas (tel 5691 6280).

Peo noodivihik on 80 lehekülge ja kõigile kooriliikidele ühine. Kooridele, kus laulavad lapsed, maksab noodivihik 3 eurot ja täiskasvanute kooridele 5 eurot. Olgu selline hinnas vahetegemine kummardus kasvavale põlvkonnale! Koorijuhid saavad noodivihiku tasuta. Kui koor ei oska kohe otsustada, kas tulla peole või mitte, siis on koorijuhil võimalik paluda noodivihik endale tutvumiseks saata.

Noodivihikud saab kätte:

– Võru Instituudist (Merike Tigas, tel 5691 6280);

– Põlvast (Taisto Uuslail, tel 5749 3451);

– Tartu Omavalitsuste Liidust (Astrid Hallik, 5649 1696);

– postiga (sel juhul lisandub noodivihikute hinnale saatekulu).

Uma Pido ei ole lihtsalt laulupidu. See on tee, mida mööda käies hoiame end üleilmastumise tuultes kaotsimineku eest. Tulge meiega seda teed käima!

Uma Pido korraldajate nimel

Merike Tigas

projektijuht

merike.tigas@wi.ee, tel 5691 6280

umapido.ee

*******************************************************************************************************************

Nakkas pääle kuurõ kirjapandminõ Umalõ Pidolõ

Valmis om saanu VI Uma Pido noodivihk ja nakkas pääle kuurõ kirjapandminõ Umalõ Pidolõ, miä tulõ 1. piimäkuul 2024 Põlvan Indsikurmun.

Seokõrd om pido kesken mäng, miä pakk rõõmu kuun olõmisõst, kuun laulmisõst ja kuun hengämisest. Ütenkuun hõisatõn hoiami võrokõisi perändüst. Ja ku mi juurõ omma sügäväl, sis ei kanguda meid siist kunagi ütski torm ei maru. Pido kavan om seokõrd vahtsit kuurõlõ säetü laulõ, vanõmbit koorilaulõ, rahvalaulõ, rahvalikkõ laulõ ja ka laulumängõ. Pido lavastaja om Põlvast peri Leesalu Diana.

Pidolõ saa hinnäst kirja panda kooni 1. märdikuuni 2023. Laulma oodõtas mudilaisi-, latsi-, poiskõisi-, naisi-, miihi- ja segäkuurõ Lõuna-Eesti maakundõst. Niisama omma oodõdu koori muialt Eestist – tulõ õnnõ tahta võrokõisiga kuun võro keelest ja meelest rõõmu tunda ja laulu är oppi.

Nigu varramba saava ka seokõrd ütiskuurõga kuun püüne pääle astu kunnakoori, kon omma kuun perekunna, sõpruskunna vai kogokunna. Oodami hinnäst kirja pandma! Om õnnõ kats nõudmist: kunnakuur piäs viisi pidämä ja täl piäs olõma juhendaja, kiä mõist nuuti lukõ.

Viil oodõtas nurmõnaisi ja mõtsamiihi kuurõ mano, kiä omma hinnäst Umalõ Pidolõ kirja pandnu. Ütenkuun opitas selges naisi- ja miihikuurõ laulu ja naisi-miihi osa ütiskuurõ laulõn. Täpsämb teedüs www.pido.ee lingi päält uudissidõ alt alatõn 15. süküskuust.

Koori kirjapandmisõs tulõ täütä registriirmise vorm internetin: https://forms.gle/GzjGyJggXY4QMriS8

Ku om küsümüisi, and noilõ vastussõ Tigase Merike (tel 5691 6280).

Pido noodivihk om 80 lehekülge ja ütine kõigi kooriliike jaos. Latsilõ mass noodivihk 3 eurot ja suuri inemiisi kuurõlõ 5 eurot. Olku sääne vaihõtegemine hinnan kumardus kasuvalõ sugupõlvõlõ. Koorijuhi saava noodivihu massulda. Ku kuur ei mõista õkva otsust tetä, kas tulla Umalõ Pidolõ, sis või koorijuht pallõlda noodivihk hindäle tutvas saamisõs saata.

Noodivihu om võimalik kätte saia:

– Võro Instituudist (Merike Tigas, tel 5691 6280);

– Põlvast (Taisto Uuslail, tel 5749 3451);

– Tartu Omavalitsuisi Liidust (Astrid Hallik, tel 5649 1696);

– postiga (sis tulõ noodivihkõ hinnalõ mano saatõkulu).

Uma Pido ei olõ lihtsäle laulupidu, a reis, miä avitas meil üleilma tõmbetuuli käen hindäs jäiä. Tulkõ miika seod tiid käümä!

Uma Pido kõrraldajidõ nimel

Merike Tigas

projektijuht

merike.tigas@wi.ee, tel 5691 6280

umapido.ee